Jaime Ordóñez, Ana Luz Borrero y Pablo Vanegas

527