Thomas Strobel, Ana María Apolo y Thomas Klatte

1187